Sản phẩm led

Chương 4: Module 4 led 7 đoạn, MTP, Timer T0. Bài 413: Đếm XN dùng T0, có phím Run, Stop, UD.

Nguyen Dinh Phu Phần này giải bài tập 413 thực hiện yêu: Đếm xung ngoại dùng T0, có phím Run khi nhấn thì cho phép đếm, phím Stop khi nhấn thì không cho phép đếm, phím UD thay đổi hiển thị đếm lên thành đếm xuống và ngược lại, có 32 led báo các trạng thái. Các bước thực hiện bao gồm: vẽ sơ đồ khối, phân tích tìm dữ liệu điều khiển, vẽ lưu đồ và viết chương trình, quan sát kết quả trên kit vi điều khiển.

Nguồn: https://ledso1.vn/

Xem thêm: https://ledso1.vn/led-solution/san-pham-led/

Recommended Posts

Truth or fiction: six scenes of Blonde and genuine-life tales in it

Truth or fiction: six scenes of Blonde and genuine-life tales in it Both in life-and-death, Marilyn Monroe could have been mired for the conspiracies. New movie Blonde, today into Netflix and you may considering Joyce Carol Oates’ strange novel, positions greatly about dreamed specifics of Monroe’s lifestyle unlike cooler tough points. Blonde’s blogger-director Andrew Dominik […]

Nguyen Dinh Phu 

Leave A Comment