Sản phẩm led

Bài kiểm tra 1: Cho mạch đếm sản phẩm hiển thị lCD

Hiển Đặng Thế Bài kiểm tra 1: Cho mạch đếm sản phẩm hiển thị lCD
Dong 1 LCD: hiển thị chữ DEM SAN PHAM
Dòng 2 LCD: hiển thị: “SP max: 00”
Dòng 3,4 hiển thị giá trị sản phẩm đếm được, theo font chữ lớn nhỏ tùy yêu cầu.
Nhấn các phím từ 0-9 nó sẽ lần lượt dịch vào giá trị SP max để thiết lập giá trị này. Mỗi lần nhấn một phím dịch vô 1 giá trị, từ bên phải qua trái
Nhấn phím X mạch đếm sản phẩm bắt đầu đếm (khi giá trị SP max khác 00).
Khi giá trị sản phẩm đếm được nhỏ hơn SP max thì nó hiển thị theo font số nhỏ. Khi giá trị sản phẩm đếm = SP max thì ngừng đếm và giá trị sản phẩm đếm hiển thị theo font chữ lớn.

Nguồn: https://ledso1.vn/

Xem thêm: https://ledso1.vn/led-solution/san-pham-led/

Recommended Posts

Leave A Comment